Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE 613 908, 05 zł

  • Rzeczowe aktywa trwałe 613 908, 05 zł
  • Środki trwałe: 613 908, 05 zł
  • Budynki, lokale: 601 706 , 45 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny: 12 201,60zł

AKTYWA OBROTOWE: 47 801,63, zł

  • Zapasy: 2737,69 zł
  • Materiały: 2737,69 zł
  • Należności krótkoterminowe: 41 135,40 zł
  • Środki pieniężne: 3925,54 zł
  • Środki pieniężne na rach. bankowych: 3925,54 zł

SUMA AKTYWÓW 661 709 ,68 zł

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada

takich składników majątku.

Stan na 31.12.2018 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2019 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

31-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 556