Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania

określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.
Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły

Dyrektor Szkoły

kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zameldowane w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania tego obowiązku.
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów

odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z poźn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.
W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa

określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-12-2017 - Edycja treści.

08-09-2016 - Edycja treści.

25-10-2015 - Edycja treści.

27-09-2015 - Edycja treści.

19-06-2015 - Edycja treści.

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

31-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 642