Guziki

Sposób załatwiania spraw

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ

Obowiązek szkolny

 1. Zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
 2. Ewidencja uczniów
 3. Arkusze ocen i dziennik

Sprawy administracyjne

 1. Zezwolenia i zwolnienia/indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z obwiązującymi przepisami na pisemny wniosek Rodziców lub opiekunów prawnych
 2. Wydawanie legitymacji uczniowskich
 3. Wydawanie zaświadczeń,
 4. Wydawanie duplikatów,

Postępowanie w sprawach nieletnich

 1. Wnioski do Sądu Rodzinnego,

Sprawy kadrowe

 1. Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

Sprawozdawczość

 1. raporty,
 2. sprawozdania,

Składnica akt

 1. Akta osobowe pracowników,
 2. Arkusze ocen
 3. Dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych nauczania indywidualnego,
 4. Protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 5. Protokoły Rady Rodziców,
 6. Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 7. Dokumentacja płacowa
 8. Dokumentacja finansowa

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 501